Khoan giếng công nghiệp

BỒN NƯỚC TÂN Á

Bình nước nóng Rossi HQ

Bình nước nóng Rossi. Ruột bình được tráng kim cương nhân tạo, Cọc đốt kép tiết kiệm điện.

Bình nước nóng Rossi HQ-Pro

Bình nước nóng Rossi. Ruột bình được tráng kim cương nhân tạo, Cọc đốt kép tiết kiệm điện.

Bình nước nóng Rossi TI

Bình nước nóng Rossi DI

Bình nước nóng Rossi. Ruột bình được tráng kim cương nhân tạo, Cọc đốt kép tiết kiệm điện.